:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชญานุช สมณช้างเผือก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชญานุช สมณช้างเผือก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายสงกรานต์ หมื่นนุช
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ)
นายรุ่ง แสนศรี
พนักงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)
นายนาวิน ตะพองมาตร
พนักงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)
นางสาววารุณี อนันต์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุข
นางสาวสุธาสินี ขำสม
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นายศักดิ์ชาย ภูสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ