:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
ตรวจสอบภายใน
นายสมภพ ทองศรีสมบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)