:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
สำนักปลัด
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-0416359
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
-ว่าง-
นิติกร (ปก./ชก.)
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปง./ชง.)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
นางวาสนา พราหมพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการ
โทร.081-508373
นายธงรบ ตะพองมาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายภูศักดิ์ สิอิ้น
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายอนุรักษ์ เเขวงอุบล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิชาพร อรุณรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสายันต์ ดาวเรือง
พนักงานดับเพลิง
นายสมพร อยู่เกื้อ
ยาม
นางณัฐพร ดวงพลอ่อน
แม่บ้าน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฐิตญาตาวี ทองมี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
นางสาวบุญตา ตะพองมาศ
ผู้ช่วยเอกสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพรรณพิไล ตะพองมาตร
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นางสาวปวันรัตน์ ธนิทสถิตย์
พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย
นายสิรดนัย ทองมี
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
ณัฐพล ประสิทธินาวา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย