:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายสุเนตร ทักษ์คีรี
กำนันตำบลแหลมกลัด (หมู่ที่ 9 บ้านคลองกวาง)
081-0003979
นายวัชระ เกิดสม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากคลองอ่าวระวะ
นายราวี ศิลาอาสน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านแหลมกลัด
080-1913169
นายสมยศ อภิบาลศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านสองห้อง
084-3571209
นายรังสิต ลัทธิเวนัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านประทุน
089-9962351
นายบุญโน๊ต ภู่มณี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสะพานหิน
062-6509148
นายวิโรจน์ วงศ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านคลองสน
084-9474533
นายรชต สมอย้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านคลองพลุ
092-6025114
นายสากร ประสิทธินาวา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านท่าเส้น
084-7820068
นายปัญญา ตะนาวศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านชายเนิน
084-3621628