:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมภพ ทองศรีสมบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-1374498
นายสมภพ ทองศรีสมบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-1374498
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-0416369
นางวราพรณ์ ชลาลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-4011771
นายสมภพ ทองศรีสมบูรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.082-1374498
นางสาวชญานุช สมณช้างเผือก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวราพรณ์ ชลาลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-4011771