:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
กองช่าง
นางสาวนิลนภา นิลน้อย
นักพัฒนนาชุมชน ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง- นายช่างโยธา
(ปง./ชง.)
นายธวัชชัย ขาวสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธเนศ การสมัคร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสอน ตะพองมาตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นางสาวทิตยา หมื่นนุช
ผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ
นายธราเทพ ประสิทธินาวา
ผู้ช่วยปฏิบัติงานเอกสารกองช่าง
นายภานุพัฒน์ พรหมพิลาศ
คนงานทั่วไป
นายศรัณย์ ขลุงชะนา
คนงานทั่วไป
นายพงษ์พัฒน์ แท่นยั้ง
คนงานทั่วไป