:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
กองการศึกษา
นางวราพรณ์ ชลาลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-4011771
นางวราพรณ์ ชลาลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน่วยงานภายใต้สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย (ไม่มีวิทยฐานะ)
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย (ไม่มีวิทยฐานะ)
นางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอุไร อยู่เกื้อ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวญาราภรณ์ กระจ่างฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสุภลักษณ์ อยู่เกื้อ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวดวงใจ อภิบาลศรี
แม่ครัว