:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
กองคลัง
นางสาวชญานุช สมณช้างเผือก
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.092-3579559
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
นางสาวธิดา ยอดยิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายประสิทธิ์ เอิบพบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววฤณภา พิมลศิริกุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุตรี วงศ์เจริญอาภรณ์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
นายสมชาย อภิบาลศรี
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญลักษณ์ ตะนาวศรี
ผู้ช่วยพนักงานเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
นางสาวสุดา ธนากิจ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลข้อมูลภาคสนาม
นางสาวเยาวลักษณ์ ประจวบเขตต์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ตะพองมาส
ผู้ช่วยปฏิบัติงานเอกสารงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้