สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
นายสมนึก หงษ์วิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
นางเพ็ญศรี คุ้มชนม์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด