สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :

 

 
ประวัติความเป็นมา พื้นที่ตำบลแหลมกลัด เดิมชาวบ้านเรียกว่า "บ้านซ่องโจร" เหตุเพราะมีการปล้น จี้ ฆ่า หลบซ่อนและมีการซ่องสุม ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสจังหวัดตราดเกี่ยวกับกรณีพิพาทดินแดนกับฝรั่งเศส ทรงทราบเรื่องจึงโปรดให้ "หลวงนาวา" มาเป็นนายซ่องดูแลรักษาความสงบ ประกอบกับบริเวณพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเลจึงเรียกชื่อใหม่ว่า "บ้านแหลมตรัส" ต่อมาเพื้ยนเป็ฯ "บ้านแหลมกลัด" และเมื่อตั้งเป็นตำบลจึงเรียกว่าตำบลแหลมกลัด