:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

 

ประวัติความเป็นมา

         ตำบลแหลมกลัดเป็นตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นตำบลที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล โดยมีพื้นที่ยื่นแหลมออกสู่ทะเล

         ประวัติ และความเป็นมาดั้งเดิมของตำบลแหลมกลัด นั้น มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 โดยแต่แรกเริ่มเดิมที ประชาชนทั่วไปเรียกบ้านแหลมกลัดแห่งนี้ว่า “บ้านซ่องโจร” ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ชุมนุม หรือแหล่งหลบซ่อนกบดานของกลุ่มโจรร้าย ที่ก่อคดีความต่าง ๆ หลบหนีมากบดานซ่อนตัว

         เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองจังหวัดตราด ในกรณีพิพาทดินแดน กับประเทศ ฝรั่งเศสได้ทรงเสด็จยังบริเวณพื้นที่ส่วนแหลมที่ยื่นลงสู่ทะเลของบ้านซ่องโจร หรือบ้านแหลมกลัดแห่งนี้ โดยพระองค์ได้ทรงสดับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านซ่องโจร และเรื่องแหล่งซ่องสุมโจรดังกล่าว จึงทรงตรัสรับสั่งให้ หลวงนาวา ข้าราชบริพาร มาเป็นนายซ่องกำกับดูแลรักษาความสงบ ณ บ้านซ่องโจรแห่งนี้ จากประวัติที่รัชกาลที่ 5 ได้ทรงตรัสรับสั่งนี้เอง ชาวบ้านจึงเปลี่ยนการเรียกขานชื่อหมู่บ้านจากบ้านซ่องโจร เป็นบ้านแหลมตรัสแทน แต่ครั้นต่อ ๆ มา การเรียกขานชื่อบ้านแหลมตรัสได้ผิดเพี้ยนไปตามกาลเวลา จนเปลี่ยน ชื่อเรียกเป็นบ้านแหลมกลัดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  จึงเป็นประวัติที่มาของชื่อตำบลแหลมกลัดในปัจจุบัน

         ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด นั้น ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

 

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด

 

เป็นรูปเรือ และชายทะเล 
อันมีความหมายถึงตำบลแห่งชายฝั่งทะเล วิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งทะเล