:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป 
สภาพทั่วไปของตำบล: ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ด้านอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ที่มี ความลาดชัน ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ของตนเอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นหลัก มีเนื้อที่ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,250 ไร่ มีพื้น ที่ทำการเกษตร 10,020 ไร่
      
ลักษณะภูมิอากาศ

พื้นที่ตำบลแหลมกลัด ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้อากาศชุ่มชื้น มีฝนตกตลอดเกือบทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 4,000  - 5,000 ม.ม./ปี ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด และไม่หนาวจัด แบ่งออกเป็น   3 ฤดูกาล ดังนี้
ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

อาณาเขตตำบล:
ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกับ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
ทิศใต้            มีอาณาเขตติดต่อกับ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับ ทิวเขาบรรทัด แนวเขตประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย

ด้านประชากร
ประชากรในตำบลแหลมกลัด มีจำนวนโดยรวมทั้งสิ้น 7,126 คน แยกเป็น ชาย 3,561 คน หญิง 3,565 คน จำนวนครัวเรือน 2,831 หลังคาเรือน แยกเป็น
หมู่ที่ 1 ปากคลองอ่าวระวะ        394 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 แหลมกลัด                  160 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 3 สองห้อง                     229 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 4 คลองประทุน               359 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 5 สะพานหิน                  650 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 6 คลองสน                    146 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 7 คลองพลุ                    176 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 8 ท่าเส้น                       313 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 9 คลองม่วง                    149 หลังคาเรือน
หมู่ที่ 10 ชายเนิน                    255 หลังคาเรือน
      
(ข้อมูลจาก รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562)
       
สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตร
เกษตรกรพื้นที่ตำบลแหลมกลัดทำอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว สวนผลไม้(ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกอง) สวนยางพารา, ปาล์ม และพืชไร่ (พริก, แตงโม, มันเทศ)  จำนวนประมาณ 875 ครัวเรือน  
การประมง ประชาชนประกอบอาชีพประมง จำนวน 701 ครัวเรือน
1. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล  ได้แก่  กุ้งกุลาดำ  กุ้งขาว  ปูดำ  ปลา
2. ประมงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ได้แก่  กุ้ง  ปูดำ  ปูแสม  หอย  ปลา


การปศุสัตว์
ปศุสัตว์ที่ประชากรส่วนใหญ่มักนิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ด สุกร 


การบริการ
1. อู่ซ่อมรถยนต์             จำนวน 1 แห่ง
2. ร้านตัดผม                จำนวน 2 แห่ง
3. ร้านเสริมสวย             จำนวน 2 แห่ง
4. อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์       จำนวน 5 แห่ง
5. ปั๊มน้ำมัน                  จำนวน 1 แห่ง


การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของตำบลแหลมกลัด
1. น้ำตกสะพานหิน
2. น้ำตกท่าเส้น
3. หาดทรายเงิน (มุกเมฆ)
4. หาดลานทราย
5. หาดทรายแก้ว
6. หาดทับทิม
7. หาดพลอยแดง
8. หาดมุกแก้ว
9. หาดทรายงาม
10. หาดทรายเงิน
11. หาดพระชนก
12. หาดสีทอง


อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก    จำนวน    1   แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  จำนวน    1   แห่ง 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่   จำนวน    1   แห่ง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ร้านค้าทั่วไป จำนวน 53 แห่ง


กลุ่มอาชีพ ได้แก่
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ทำนาข้าวตำบลแหลมกลัด
2. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบ้านแหลมกลัด
3. กลุ่มผลิตน้ำพริก


แรงงาน
1. แรงงานเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวน การทำไร่ และการปลูกผัก
2. แรงงานประมง ได้แก่ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และอื่น ๆ                        
3. แรงงานทั่วไป ได้แก่ งานก่อสร้าง งานคัดแยกผลไม้ตามฤดูกาล
4. แรงงานต่างด้าว ได้แก่ งานก่อสร้าง กรรมกร ประมง เกษตร และอื่น ๆ

ลักษณะทางสังคม
สภาพทางสังคม
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 82 ตาราง ก.ม. มีพื้นที่ทำการเกษตร 10,020 ไร่
หมู่ที่ 1 ปากคลองอ่าวระวะ
หมู่ที่ 2 แหลมกลัด         
หมู่ที่ 3 สองห้อง            
หมู่ที่ 4 คลองประทุน      
หมู่ที่ 5 สะพานหิน         
หมู่ที่ 6 คลองสน           
หมู่ที่ 7 คลองพลุ           
หมู่ที่ 8 ท่าเส้น             
หมู่ที่ 9 คลองม่วง          
หมู่ที่ 10 ชายเนิน


การศึกษา
สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ทั้งสิ้น 5 แห่ง แยกเป็น
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดแหลมกลัด (โรงเรียนระดับประถมศึกษา)
2. โรงเรียนบ้านคลองประทุน (โรงเรียนขยายโอกาส)
2. โรงเรียนวัดสะพานหิน (โรงเรียนขยายโอกาส)
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 1 โรงเรียน
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต.แหลมกลัด


การศาสนา
ประชาชนของตำบลแหลมกลัดนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยมีศาสนสถานในพื้นที่ตำบลเป็นวัดไทย จำนวน 4 วัด สำนักสงฆ์จำนวน 1 แห่ง และศาลเจ้า 2 แห่ง รวมเป็น 7 แห่ง ดังนี้
1. วัดแหลมกลัด                 หมู่ 2 บ้านแหลมกลัด
2. วัดท่าเส้น                      หมู่ 8 บ้านท่าเส้น
3. วัดสะพานหิน                 หมู่ 5 บ้านสะพานหิน
4. วัดประทุน                     หมู่ 4 บ้านประทุน
5. สำนักสงฆ์คลองกวาง         หมู่ 9 บ้านคลองม่วง
6. ศาลเจ้าแม่ทับทิม              หมู่ 1 บ้านปากคลองอ่าวระวะ
7. ศาลเจ้าแม่เขาล้าน            หมู่ 9 บ้านคลองม่วง


สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล จำนวน 2 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมกลัด หมู่ที่ 2 บ้านแหลมกลัด
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเส้น หมู่ที่ 8 บ้านท่าเส้น


การสังคมสงเคราะห์
1. มีบริการเบี้ยผู้สูงอายุ 
2. มีบริการเบี้ยผู้พิการ
3. มีบริการเบี้ยช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์  

ด้านการบริการพื้นฐาน
- การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) พื้นที่ตำบลแหลมกลัดมีการคมนาคมขนส่งทางบก โดยใช้เส้นทางคมนาคมสาย 3 ตราด - หาดเล็ก เป็นหลักในการใช้ติดต่อคมนาคม
- การไฟฟ้า ในส่วนของไฟฟ้าตำบลแหลมกลัดนั้น ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตราดเข้าถึงพื้นที่
- การประปา พื้นที่ตำบลแหลมกลัดใช้บริการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาตราด และประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแหลมกลัด
- โทรศัพท์ ตำบลแหลมกลัดใช้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(TOT Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคมเข้าถึง
- ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ตำบลแหลมกลัดใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด